Sistem Informasi Kehadiran

Jumlah Tidak Hadir Hari Ini


Nama Aksi

Jumlah Sakit Hari Ini


Nama Aksi

Jumlah Cuti Hari Ini


Nama Aksi

Grafik Data Absen

Cari Data:

Daftar Pegawai

No. Nama Aksi
1 Dr. Moh. Eka Kartika, SH. MHum
Detail
2 Dr. Hj. Nirwana, SH, MHum
Detail
3 Wiwik Suhartono, S.H., M.H.
Detail
4 Ida Marion, SH, MH
Detail
5 Dr. Baslin Sinaga, S.H., M.H.
Detail
6 Marulak Purba, S.H., M.H.
Detail
7 Dewi Yanti, SH
Detail
8 Arini, S.H.
Detail
9 Lidya Sasando Parapat, S.H., M.H.
Detail
10 Bambang Angkoso Wahyono, SH MH,
Detail
11 Loise Betti Silitonga, SH.MH
Detail
12 Dahmiwirda D, SH, MH
Detail
13 Serliwaty, SH. MH.
Detail
14 H. SUNARSO, S.H., M.H.
Detail
15 Effendi Mukhtar, S.H., M.H
Detail
16 Jeferson Tarigan, S.H.,M.H.
Detail
17 Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H.
Detail
18 Endri Novian, S.E.
Detail
19 Umi Kalsum, S. Sos
Detail
20 Hj. Yurni Hendarwati, S.Pd
Detail
21 Rizwan Manadi, SH, MH
Detail
22 Turijan, SH
Detail
23 Jamaludin, SH
Detail
24 Alidin, SH
Detail
25 Rina Astuti, SE
Detail
26 Fidiyah Sistona, S.E.
Detail
27 Linda Nora, S. Kom. SH
Detail
28 M.ALI EL FAHMI, ST
Detail
29 Varlian Agustini, SE
Detail
30 Rika Anggraini, S.IP.
Detail
31 Friesda Rotua Rumondang
Detail
32 Siska Vitriani,
Detail
33 Zeno Dani Kuncoro, ST
Detail
34 Muhammad Prana Cahaya
Detail
35 Fetty Yuniza, SH
Detail
36 Suwandi, SH
Detail
37 Hardi Ramadhan, S.E
Detail
38 Fatmawati, SH
Detail
39 Yuda Agusta, SH. MH
Detail
40 Aziz Wirawan, S.H.
Detail
41 Nazori, SH
Detail
42 Fenti Widyastuti, SH
Detail
43 Yun Herawati, S.Kom
Detail
44 Kardini, SH
Detail
45 Mareta Isabella, S.E., S.H.
Detail
46 Pungut, SH
Detail
47 Puspa Juita
Detail
48 Irwan Kurniawan, SH
Detail
49 Sesti Sapittri, SE
Detail
50 Susyanti, SH
Detail
51 Agief Muftahid
Detail
52 Sophar Sitorus, SH,
Detail
53 Mirianti Oktaviana Suri, SH
Detail
54 Harini Kurniati,
Detail
55 Ika Ikmassari, S.H.
Detail
56 Supran, S.H.
Detail
57 Rosa Desvana, A.Md.
Detail
58 Kamal Abdul Naser, S.H.
Detail
59 Windya Prabawati, S.H.
Detail
60 Endang Wijaya,
Detail
61 Fahruddin, S.H.
Detail
62 Rini Tri Wahyuni, S.H.
Detail
63 Harneti, SH
Detail
64 Tini Elorasita, BPA
Detail
65 Achmad Wibisono, S.Sos
Detail
66 Vera Anggraini, SH
Detail
67 Garini Martati, S.H.
Detail
68 Abdul Muis, S.H.
Detail
69 Darno, SH
Detail
70 Suarsih, SH.
Detail
71 Zekma, SH
Detail