Sistem Informasi Kehadiran

Jumlah Tidak Hadir Hari Ini


Nama Aksi

Jumlah Sakit Hari Ini


Nama Aksi

Jumlah Cuti Hari Ini


Nama Aksi

Grafik Data Absen

Cari Data:

Daftar Pegawai

No. Nama Aksi
1 Dr. Moh. Eka Kartika, SH. MHum
Detail
2 Dr. Hj. Nirwana, SH, MHum
Detail
3 Serliwaty, SH. MH.
Detail
4 H. SUNARSO, S.H., M.H.
Detail
5 Effendi Mukhtar, S.H., M.H
Detail
6 Jeferson Tarigan, S.H.,M.H.
Detail
7 Wiwik Suhartono, S.H., M.H.
Detail
8 Ida Marion, SH, MH
Detail
9 Dr. Baslin Sinaga, S.H., M.H.
Detail
10 Dewi Yanti, SH
Detail
11 Marulak Purba, S.H., M.H.
Detail
12 Arini, S.H.
Detail
13 Bambang Angkoso Wahyono, SH MH,
Detail
14 Lidya Sasando Parapat, S.H., M.H.
Detail
15 Loise Betti Silitonga, SH.MH
Detail
16 Dahmiwirda D, SH, MH
Detail
17 Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H.
Detail
18 Endri Novian, S.E.
Detail
19 Umi Kalsum, S. Sos
Detail
20 Hj. Yurni Hendarwati, S.Pd
Detail
21 Rizwan Manadi, SH, MH
Detail
22 Turijan, SH
Detail
23 Jamaludin, SH
Detail
24 Alidin, SH
Detail
25 Linda Nora, S. Kom. SH
Detail
26 M.ALI EL FAHMI, ST
Detail
27 Rina Astuti, SE
Detail
28 Fidiyah Sistona, S.E.
Detail
29 Varlian Agustini, SE
Detail
30 Rika Anggraini, S.IP.
Detail
31 Friesda Rotua Rumondang
Detail
32 Siska Vitriani,
Detail
33 Zeno Dani Kuncoro, ST
Detail
34 Muhammad Prana Cahaya
Detail
35 Fahruddin, S.H.
Detail
36 Rini Tri Wahyuni, S.H.
Detail
37 Harneti, SH
Detail
38 Tini Elorasita, BPA
Detail
39 Achmad Wibisono, S.Sos
Detail
40 Vera Anggraini, SH
Detail
41 Garini Martati, S.H.
Detail
42 Fetty Yuniza, SH
Detail
43 Suwandi, SH
Detail
44 Hardi Ramadhan, S.E
Detail
45 Fatmawati, SH
Detail
46 Yuda Agusta, SH. MH
Detail
47 Aziz Wirawan, S.H.
Detail
48 Nazori, SH
Detail
49 Fenti Widyastuti, SH
Detail
50 Yun Herawati, S.Kom
Detail
51 Kardini, SH
Detail
52 Mareta Isabella, S.E., S.H.
Detail
53 Pungut, SH
Detail
54 Puspa Juita
Detail
55 Irwan Kurniawan, SH
Detail
56 Sesti Sapittri, SE
Detail
57 Susyanti, SH
Detail
58 Agief Muftahid
Detail
59 Sophar Sitorus, SH,
Detail
60 Mirianti Oktaviana Suri, SH
Detail
61 Harini Kurniati,
Detail
62 Ika Ikmassari, S.H.
Detail
63 Supran, S.H.
Detail
64 Rosa Desvana, A.Md.
Detail
65 Kamal Abdul Naser, S.H.
Detail
66 Windya Prabawati, S.H.
Detail
67 Endang Wijaya,
Detail
68 Abdul Muis, S.H.
Detail
69 Darno, SH
Detail
70 Suarsih, SH.
Detail
71 Zekma, SH
Detail